Polityka Prywatności w LoanMe Sp. z o. o.

W tym dokumencie informujemy wszystkich naszych Użytkowników o tym czy, w jaki sposób i jakie ich dane osobowe będą zbierane i wykorzystywane przez LoanMe Sp. z o.o. (LoanMe). Polityka Prywatności zawiera informacje na temat:

 • jakie dane Użytkowników mogą być zbierane w procesie rekrutacji, udzielenia pożyczki, korzystania ze strony www oraz w ramach współpracy z kontrahentami oraz w jaki sposób te dane są przetwarzane i zabezpieczane;
 • w jaki sposób dane Użytkowników mogą być wykorzystywane przez LoanMe, w tym, na jakich zasadach mogą być przekazywane osobom trzecim;
 • w jaki sposób można dokonać zmian w danych osobowych Użytkownika;
 • polityka Cookies;
 • przetwarzanie danych osób nieletnich.

Administratorem Twoich danych osobowych jest LoanMe z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000544100, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5272729611 i REGON 360839407.

Z Administratorem można skontaktować się:

LoanMe wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych w LoanMe – p. Annę Urbanek-Piontek. Kontakt z Inspektorem możliwy jest:

LoanMe nie dokonuje transferu danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, takimi jak: firma świadcząca usługi hostingowe, firma świadcząca usługi utrzymaniowe i rozwojowe Serwisu; podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście, tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.

Każdy podmiot, któremu LoanMe powierza do przetwarzania Twoje dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych – czyli prawo zwrócenia się do LoanMe z zapytaniem, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także zażądanie informacji m.in. na temat celów przetwarzania danych. Aby uzyskać dostęp do przechowywanych przez LoanMe informacji, skontaktuj się z nami listownie, e-mejlowo lub telefonicznie;
 • prawo żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych – jeżeli udostępniłeś nam dane osobowe możesz je zaktualizować. W celu przekazania dyspozycji w zakresie aktualizacji danych, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, skontaktuj się z nami listownie, e-mejlowo lub telefonicznie;
 • prawo wniesienia sprzeciwu – masz prawo wnieść sprzeciw do LoanMe w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu LoanMe, w tym profilowania (np. przesyłania spersonalizowanych ofert). Masz również prawo sprzeciwić się wszelkim wynikom przetwarzania danych, które naruszają jego prawa i które są prowadzone wyłącznie za pomocą zautomatyzowanych systemów. W celu wniesienia sprzeciwu skontaktuj się z nami listownie, e-mejlowo lub telefonicznie;
 • prawo wycofania zgody – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo jej wycofania w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody skontaktuj się z nami listownie, e-mejlowo lub telefonicznie;
 • prawo do przenoszenia danych – w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie Twojej zgody, przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od LoanMe danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Na Twoje żądanie dane te mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu skorzystania z prawa przenoszenia danych, skontaktuj się z nami listownie, e-mejlowo lub telefonicznie;

Komunikacja pomiędzy Twoim urządzeniem a Serwisem, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL. LoanMe wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, LoanMe rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

LoanMe stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Wdrożono wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

COOKIES

W celu prawidłowego działania Serwisu, LoanMe korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na Twoim urządzeniu, za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których korzystasz z Serwisu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

Serwis wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji Twojej przeglądarki; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na Twoim urządzeniu, aż do ich skasowania.

Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

Cookies Serwisu są bezpieczne dla Twojego urządzenia, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z LoanMe) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

Możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Możesz samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

Możesz wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.

LoanMe wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania Użytkownika; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących Serwis.

LoanMe wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:

Cookies jakiego narzędzia: Cel zapisania:
Google Analytics analiza zachowań użytkowników na stronie www
facebook.com, linkedin.com funkcje interaktywne, jak udostępnianie na platformie zewnętrznej
Google Tag Manager kontrola kodów zamieszczanych na stronie www
Google Optimize testowanie skuteczności strony www m.in przez wykorzystywanie testów A/B
Hotjar analiza zachowań użytkowników na stronie www, pozwala na tworzenie tzw. map cieplnych, nagrywanie zachowania, analizę momentów, w których osoby opuszczają stronę

Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

Dla kandydatów do pracy

Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Ciebie, a następnie przesłanych do LoanMe za pomocą odpowiedniego formularza danych oraz w pliku CV.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy regulowanej przez Kodeks Pracy lub umowy B2B – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w formularzu, CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

W ramach rekrutacji możemy zbierać Twoje publicznie dostępne dane z portalu LinkedIn. Są to upublicznione przez Ciebie na tym portalu informacje dotyczące Twojego doświadczenia zawodowego, zajmowanych stanowisk, wykształcenia, publikacji oraz znajomości języków obcych.

Serwis może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika

– identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji i nadejścia zapytania, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Aplikacją. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko. Następnie, jeżeli nie podpisaliśmy z Tobą umowy – dokumenty będą zniszczone do 3 miesięcy. Chyba, że wyrazisz zgodę na udział w dalszych rekrutacjach – wtedy będziemy przechowywać Twoje dokumnety przez kolejnych 12 miesięcy.

Dla przyszłych i obecnych pożyczkobiorców

Na etapie kontaktu telefonicznego z Agentem LoanMe możesz dobrowolnie podać swoje dane osobowe w celu przystąpienia do Umowy Pożyczki. Takie dane osobowe są przetwarzane przez LoanMe na podstawie bezpośrednio udzielonych zgód, zgodnie z ich treścią oraz obowiązujących przepisów prawa.

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem pożyczki, możesz poddać się dobrowolnie weryfikacji zdolności kredytowej i w tym celu jednorazowo zalogować się poprzez strony Internetowe LoanMe do usługi Instantor, poprzez którą LoanMe pobiera potwierdzenie posiadania konta bankowego i wpływów na nie (weryfikacja). W niektórych przypadkach, będziemy przetwarzać dane specjalnych kategorii (np. dane dotyczące stanu zdrowia). Przekazanie niektórych danych osobowych może być konieczne do zawarcia umowy i świadczenia usług. W przypadku, gdy nie zgodzisz się na podanie tych danych, nie będzie możliwości zawarcia umowy.

Dane wpisywane przez Ciebie w formularzu online chronione są poprzez szyfrowanie z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • Podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy pożyczki, jej realizacji oraz obsługi ewentualnych reklamacji,
 • realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania tej usługi (art. 6 ust. 1b RODO),
 • zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, w tym, aby wykryć oszustwa i nadużycia – podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1f RODO).
 • dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać usługi – podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1f RODO),
 • wysyłania informacji handlowych (za dodatkową zgodą).
 • W związku z koniecznością wynikającą z przepisów prawa dot. oceny ryzyka kredytowego Użytkowników, Użytkownik, który wypełni wniosek o pożyczkę, proszony jest o wyrażenie zgody na weryfikację jego zdolności kredytowej w biurach informacji gospodarczej (art. 6 ust. 1c RODO),

W przypadku, kiedy udzielsz zgody, na podany numer telefonu może być nawiązywany kontakt telefoniczny w celu przedłożenia oferty, w ramach podejmowanych przez LoanMe działań marketingu bezpośredniego, również z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

LoanMe podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany w zakresie oceny zdolności kredytowej i przeciwdziałania wyłudzeniom. Analiza ta jest elementem weryfikacji złożonego wniosku o pożyczkę i ma wpływ na decyzję kredytową podejmowaną przez LoanMe.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez LoanMe przez okres wymagany zgodnie z przepisami prawa, okres obowiązywania Umowy Pożyczki lub przez okres w którym Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych.

LoanMe stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych, a także do zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem. LoanMe stosuje również środki organizacyjne i techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych podanych przez Użytkownika w Serwisie, a przede wszystkim szyfrowane połączenie SSL.

Dla użytkowników strony www nie będących Klientami LoanMe

To Ty decydujesz o tym, czy udostępnić dane LoanMe. Odwiedzając nasze strony Internetowe możesz pozostawić swój numer telefonu i/lub adres e-mail w celu zaaranżowania kontaktu ze strony LoanMe.

Udostępniasz wyłącznie nr telefonu bądź ewentualnie adres e-mail, który umożliwi dalsze działania zmierzające do udzielenia Ci pożyczki. Na tym etapie nie przetwarzamy żadnych innych danych osobowych, pozwalających na identyfikację.

Serwis może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika
– identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji i nadejścia zapytania, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Aplikacją. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

Dla partnerów handlowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.

Podstawą prawna przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy cywilnoprawnej,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych oraz obowiązek ewidencjonowania liczby przepracowanych godzin.
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

Jeżeli wskutek współpracy będziemy zmuszeni do przetwarzania Twoich wrażliwych danych, takie jak dane dotyczące Twojego zdrowia, to podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. b, tj. przetwarzanie może być konieczne dla wykonania ciążących na nas obowiązków oraz praw wynikających z prawa pracy, takich jak np. dokumentacja zwolnień lekarskich. Jednocześnie zapewniamy, iż nie przetwarzamy żadnych danych osobowych, w szczególności danych wrażliwych, jeżeli nie jesteśmy do tego zobowiązani.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 10 lat od rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.01).

Obecne przepisy nakazują nam przechowywać przez 50 lat listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty (art. 125a ust. 4 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). W tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane przez nas w powyżej wskazanym okresie.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ będziemy w pewnym stopniu je przetwarzać na zasobach komputerowych. Jednakże w ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla realizacji łączącej nas umowy.

Dane osób nieletnich

Z niniejszej witryny mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych. Korzystanie z witryny przez osoby niepełnoletnie jest zabronione i bezcelowe z punktu widzenia rodzaju świadczonych przez LoanMe usług, prezentowanych na tych stronach Internetowych. Żadne dane osobowe osób nieletnich nie są gromadzone ani przetwarzane przez LoanMe.